ایران مقابل 800 کیلو 3 درصد، باید 464 کیلو، 20 درصد بگیرد

ازسال 1993 راکتور تحقیقاتی تهران با طراحی جدید استخر راکتور ـ که با همکاری دولت آرژانتین انجام شد تا بتواند با ظرفیت اورانیوم به غلظت 19.75 فعالیت کند ـ تاکنون که 16 سال از فعالیت آن می گذرد با میزان 115.75 کیلوگرم “میله سوخت” به فعالیت خود در زمینه تامین سوخت مورد نیاز راکتور برای مصارف رادیو ایزوتوپها فعالیت داشته است.بنابر این، هسته رآكتور استخری امیرآباد تهران شامل 18 عدد “میله سوخت” و پنج عدد “میله كنترل” است كه هر لوله سوخت شامل 1.47 كیلوگرم اورانیوم 19.75 درصد و هر لوله كنترل نیز شامل 1.08 كیلوگرم اورانیوم 19.75 درصد و كل هسته شامل 31.9 كیلوگرم اورانیوم 19.75 درصد می شود .به گزارش خبرنگار «تابناک»، موضوع “میله سوخت” با “اورانیوم 19.75 ” در صد متفاوت است چراکه “میله سوخت” شامل یک هسته مرکزی است که آن هسته را اورانیوم غنی شده تشکیل می دهد و همچنین شامل ذرات فشرده اکسید اورانیوم میباشد که در حقیقت وزن اصلی “میله سوخت شامل این بخش می باشد و همچنین دارای یک پوشش و غلاف آلومینیومی برای جلوگیری از زنگ زدگی و تخریب فیزیکی میله سوخت که در استخر آب سنگین قرار گرفته است می باشد که بخش دیگری از وزن “میله سوخت ” را غلاف و پوشش آلومینیومی تشکیل می دهد که معمولا یک سوم وزن هر میله سوخت است. همچنین درصد تبدیل اورانیوم 3.5 درصد به 19.75 درصد برابر 0.3% بوده است. بنابراین از 1200 كیلوگرم اورانیوم 3.5 درصد میزان 197 كیلوگرم “اورانیوم 19.75 ” درصدی حاصل می گردد.بنابر این گزارش، برای تولید 115.75 کیلوگم “میله سوخت”، ما نیازمند 31.9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 19.75 درصد هستیم تا آنرا در هسته درونی “میله های سوخت” قرار دهیم و همچنین حدودا 42تا 46 کیلوگرم “اکسید اورانیوم” و 35 تا 40 کیلوگرم نیز آلومینیوم آلیاژی فلزی برای پوشش بیرونی و غلاف میله سوخت نیاز است که ترکیبات مورد نظر با اختلافات اندک که برای طراحی بکار برده می شود مورد استفاده قرار می گیرند.اینکه بیان می شود  ما به 116 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 19.75 درصد نیاز داریم تامل برانگیز بوده چرا که ما برای 116 کیلو گرم “میله سوخت” فقط و فقط به 31.9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 19.75 درصد نیاز داریم که در هسته میله سوخت جاسازی نمائیم بنابراین قطعا می بایست فقط برای بدست آوردن 116 کیلو گرم “میله سوخت” نهایتا 200 کیلوگرم از اورانیوم 3.5 درصد خود را تحویل دهیم نه بیشتر.اما در نمودار افزایش کارایی و ظرفیت استفاده از راکتور تهران بایستی به این نکته توجه داشت که وقتی ما از این راکتور در طول سال فقط 112 روز استفاده می کردیم و اکنون می خواهیم 280 روز استفاده کنیم میزان سوخت مورد نیاز مشخص می شود که بر این اساس این راکتور با 116 کیلوگرم “میله سوخت” بیش از 16 سال برای ما فعالیت کرده است و هر سال 112 روز فعالیت داشته است اما وقتی بخواهیم از این راکتور سالیانه 280 روز استفاده کنیم تناسب مورد نظر نشان می دهد که ما حداقل برای بیست سال آینده به چه میزان میله سوخت نیاز داریم که اگر قصد داریم 800 کیلوگرم از اورانیوم 3.5 درصدی خود را بدهیم لا اقل به ازای آن حداقل چهار برابر “میله سوخت” بگیریم یعنی حدودا 464 کیلوگرم میله سوخت 20 درصدی از طرف های معامله بدست آوریم.