افشای اسرار نوبل اوباما شاید 50 سال بعد

خبرگزاري رويترز به نقل از روزنامه ” ويردنز جانگ ” چاپ نروژ نوشت : 3 تن از اعضاي هيات انتخاب كننده نهايي برنده جايزه نوبل در ابتدا مخالف اعطاي اين جايزه به باراك اوباما بودند اما ” توربيون ياگلاند ” رئيس اين هيات و نخست وزير سابق نروژ موفق به راضي كردن اين سه تن شده و نهايتا جايزه صلح نوبل به رئيس جمهور آمريكا اعطا شد. اين روزنامه به نقل از كارشناسان سازمان ملل افزود : بر اساس اساسنامه موسسه نوبل نحوه امتيازبندي و تعيين شايستگي براي اعطاي جايزه نوبل بايد به مدت 50 سال مخفي نگاه داشته شود و بنابراين بايد 50 سال صبر كرد تا ببينيم رئيس هيات صلح نوبل چگونه توانسته اعضاي ديگر اين هيات را متقاعد كند.