فدراسیون فوتبال: نماینده ای از فدراسیون در دادگاه جلالی حضور نداشت

مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال تاكید كرد: هیچ نماینده ای از جانب فدراسیون در دادگاه مجید جلالی حضور نداشته است.

در پی ابراز نظر یكی از بازیكنان شاكی از مجید جلالی، مبنی بر اینكه نماینده حقوقی فدراسیون فوتبال، وی را به اخراج از تیم ملی در صورت ادامه شكایت خود تهدید كرده است، علی فرشاد سپهر در گفتگو با شبكه خبر گفت: من نماینده حقوقی فدراسیون فوتبال هستم و به هیچ عنوان در دادگاه مجید جلالی حضور نداشتم.

مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال تصریح كرد: نمی دانم چه كسی خود را به عنوان وكیل فدراسیون فوتبال معرفی كرده است، ولی صحبت های این فرد، به هیچ عنوان صحت ندارد.

فرشاد سپهر گفت: مطرح كردن این دعوا در محكمه ای به غیر از فدراسیون فوتبال، با اساسنامه مغایر نیست، چون مسئله ای كه سبب شكایت باشگاه استقلال اهواز شده، نشر اكاذیب است و جزء مسائل فوتبالی به حساب نمی آید و می توان این موضوع را در دادگاه های غیر فوتبالی (فدراسیون فوتبال) مطرح كرد.

مسئول امور حقوقی فدراسیون، درباره مشكل فرهاد كاظمی هم گفت: فرهاد كاظمی از سپاهان شكایت كرده است و این شكایت هم اكنون در كمیته استیناف، در حال رسیدگی است.

فرشاد سپهر تصریح كرد: صادر نشدن كارت مربی گری برای كاظمی به این پرونده ربطی ندارد و این مسائل به سازمان لیگ مربوط است.