عید فطر در اکثر کشورهای اسلامی اعلام شد

شبکه خبری المحیط به نقل از خبرگزاری های عربی روز 20 سپتامبر 2009 مصادف با 29 شهریور 1388 را اول شوال 1430 اعلام و این روز را عید فطر اعلام کرد.
خبرگزاری کویت که این خبر را اعلام کرده، افزوده: ماه رمضان امسال 29 روز خواهد بود بنابراین اکثر کشورهای عربی روز 20 سپتامبر را عید فطر اعلام خواهند کرد و علمای مصر نیز پیش بینی علمای هیئت افلاک را تائید کرده اند