كار به شكايت كشيد، ما كه مقصر نيستيم

باز هم اينجا شلوغ شده. تو وزنه بردارى سر و صدا شده. نتيجه دوپينگ مثبت شده. كار به شكايت كشيده شده. رئيس كلى عصبانى شده، فكر مى كنه تو كارش گذاشته شده. رقيب قديمى دست به كار شده . تلفن همراه ها از دسترس خارج شده. مدير تيم هاى ملى قايم شده. دوباره حرف محروميت شده… انگار يك جاى كار ايراد داشته. يك چيزى با هم جور در نيامده. پاى دايى يكى از بچه ها وسط اومده. همه اينها باعث شده حرف اين آدم ها شنيده بشه تا درست قضاوت بشه…

به نوشته جوان؛ اين مقدمه كوتاه كافيست براى اينكه بدانى چه حال و هوايى دارد اين فدراسيون. بعد از اينكه خاطرات تلخ محروميت ۹ ملى پوش و فدراسيون مى رفتند تا جاى خود را به خاطرات به جا مانده از خوشى هاى كره و قزاقستان و رومانى بدهند، دوباره روز از نو روزى از نو.

البته اوضاع به وخامت آن روز ها نيست اما انگار اتفاقاتى افتاده خارج از چارچوب تعيين شده؛ اتفاقاتى كه تا آنجا كه ممكن باشد در اينجا فهرست مى شود. قضاوت بماند براى آنهايى كه مى خوانند…

۱- محسن داوودى و رشيد شريفى را در ليست متهمان مى بينى اما هيچ كدام از اين دو نفر هنوز خود را حداقل در ظاهر مقصر نمى دانند…

۲- اگر روى گزينه Anti doping فدراسيون جهانى وزنه بردارى كليك كنى، مى بينى كه نام محسن داوودى از حدود ۵ ماه قبل در فهرست كسانى كه دوپينگشان مثبت درآمده قرار گرفته. حالا بماند كه چرا نام اين وزنه بردار الان اعلام مى شود؟

۳- پدر محسن داوودى به هر جايى كه دستش رسيده و ممكن بوده، شكايت كرده تا بيگناهى پسرش را ثابت كند. گفته كه سرپرست تيم كه دايى بهادر مولايى است براى اينكه خواسته جاى خواهرزاده اش را در تيم باز كند، مقصر است. مولايى را كه يادت است ، قهرمان نوجوانان جهان.

۴- نيك بين، نايب رئيس فدراسيون هم از اتهامات پدر محسن بى نصيب نمانده. افراد ديگرى هم در اين فدراسيون هستند كه مى گويند يك سر قضيه به نايب رئيس اين فدراسيون وصل مى شود؛ افرادى كه نايب رئيس را اينطور تعبير مى كنند: مردى كه بعد از خروج از اداره كل تربيت بدنى يكى از استان ها به فدراسيون تحميل شده. اتفاقاً او خيال حضور در راس فدراسيون را هم در سر داشته…

۵- رضازاده كه ثابت كرده تحمل شنيدن انتقاد را ندارد، ترجيح داده از دسترس خارج شود، به جاى اينكه بايستد و جواب بدهد كه چه شده جواب تست اين دو نفربه ويژه رشيد شريفى مثبت شده…

۶- مكمل ها را نمى توانى از گردونه آماده سازى يك وزنه بردار خارج كنى، اما انگار رشيد پسر حرف گوش كنى نبوده و بيشتر از حد معمول و زمان مقرر مكمل استفاده كرده. مى گويند مسوولان تيم اطلاع نداشتند!

۷- چند روز قبل يك گفت و گويى از افشارزاده روى خروجى يكى از خبرگزارى ها قرار گرفت كه گفته بود “رضازاده بايد پاسخگو باشد” اگر قبل از خواندن اين مصاحبه، با افشارزاده صحبت كرده بودى، حتماً تعجب مى كردى كه چطور ممكن است يك شبه نظر رئيس كه هميشه از اسطوره دفاع كرده، اينطور عوض شده. البته انگار خود رئيس هم تعجب كرده. چون وقتى درسنگاپور متن مصاحبه اش را مى خواند، حسابى عصبانى مى شود كه او اين را نگفته. گويا از افشارزاده سوال شده كه شريفى چه دارويى مصرف كرده ؟ او هم جواب داده ” اين مسائل را مدير تيم هاى ملى مى داند”

۸- گويا رقيب ديرينه رئيس فدراسيون وزنه بردارى نمى خواهد اين فرصت را از دست بدهد، گويا از جانب او روز پنجشنبه در جايى اعلام شده كه نفرات ديگرى هم دوپينگى اند اما فدراسيون مى گويد، هر كسى بخواهد نامه را در اختيارش قرار مى دهيم، فقط نام همين دو نفر اعلام شده… .

۹- نمونه گيرى از محسن داوودى مربوط به سال ۲۰۰۸ مى شود . نمونه هاى بزرگسالان و نوجوانان امسال هم اعلام شده و فقط يكى مثبت بوده. بنابراين حالا فدراسيونى ها منتظرند تا جواب نمونه گيرى هاى جوانان جهان هم اعلام شود. فدراسيون دو جاى خالى دارد براى اينكه به مرز محروميت برسد.

۱۰- مثل چند سال قبل كه گفتند دشمنى شده، بازهم عده اى اعتقاد دارند كه پاى افرادى كه منافعشان در خطر افتاده، در ميان است…