ثمره: سرنوشت مشایی مشخص نیست

مسئول ستاد هماهنگي حمايت هاي مردمي از احمدي نژاد تاکيدکرد: اعضاي کابينه آينده دکتر احمدي نژاد از ميان کارشناسان مردمي انتخاب مي شوند.

“سيد مجتبي ثمره هاشمي” در حاشيه جلسه ماهانه جامعه اسلامي مهندسين در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه احمدي نژاد گفته است کابينه آينده او از ميان مردم کوچه و بازار انتخاب مي شود، گفت: منظور احمدي نژاد اين است که کابينه اش را از ميان کارشناسان مردمي انتخاب مي کند.
وي با اشاره به اينکه تخريب و توهين در انتخابات اصلا جايز نيست گفت:اگر کسي داراي برنامه باشد اصلا به سمت تخريب حرکت نمي کند. بايد از برخي نامزدها سوال کرد که چرا توهين و تخريب مي کنند.
ثمره هاشمي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا دولت در سفرهاي استاني خود کمک هاي نقدي به روستائيان کرده است، گفت: رييس جمهور در سفرهايش دو برنامه عمده را دنبال مي کند، در ابتدا به مناطق حاشيه اي شهرها مي رود و مشکلات عمراني و آباداني را بررسي مي کند و براي توانمندسازي آن راهکار ارائه مي دهد.
وي گفت: در برنامه دوم ممکن است روستاهايي در استاني وجود داشته باشند که بسيار محروم باشند علاوه بر اينکه مشکلات بررسي مي شود هياتي مي ماند و بررسي هاي لازم را انجام مي دهد.
وي در ادامه پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اينکه آيا مشايي در دولت آينده احمدي نژاد کنار گذاشته مي شود يا خير؟ اظهار بي اطلاعي کرد و گفت:هنوز چيزي معلوم نيست.

ثمره هاشمي با اشاره به اينکه هنوز نمي شود ميزان آراي نامزدي را پيش بيني کرد تاکيد کرد: تا انتخابات زمان داريم و بايد منتظر ماند.