عکس قديمي ميرحسين و مصلحت انديشي ستاد

محمد رعدي در سايت «شيشه‌اي» چنين نوشته است:مشغول ديدن عکس‌هاي منتشر نشده مهندس موسوي در سايت خبري قلم (ستاد ميرحسين) بودم که به عکس آشنايي برخوردم. اصل عکس را قبلا ديده بودم. وقتي عکسي که قبلا ديده بودم را با عکسي که ستاد مهندس منتشر کرده بود، مقايسه کردم متوجه مصلحت انديشي ستاد شدم و به نوعي گمان «فرار از گذشته» در ذهنم تقويت شد.
همانطور که مي‌بينيد نفر کنار ميرحسين تابلويي در دست دارد که شعار «مرگ بر آمريکا» با خط درشت بر روي آن نوشته شده است. اما ستاد آقاي موسوي، مصلحت انديشي کرده و به خاطر اينکه ميرحسين را ضد آمريکايي نشان ندهد، اين قسمت عکس را حذف کرده و جمله‌اي معکوس شعار «مرگ بر آمريکا» در زير عکس نوشته است: «در رابطه با آمريکا بايد صبر کرد»
اگر مواضع آقايان عوض شده، اشکالي ندارد اما اينکه مي‌خواهند گذشته خود را همانند حال نشان دهند، قابل توجيه نيست و بهتر است ستاد آقاي مهندس موسوي به جاي اين تکنيک‌هاي انتخاباتي کمي با مردم شيشه‌اي باشند و گذشته را همانطور که بوده است، نشان دهند.