مظلوميت حجامت در ايران

يكي از بينندگان «تابناك» در پيامي نوشت: در سفري که به ايران داشتم، به عللي به دنبال مرکزي معتبر براي حجامت بودم تا هم به سنت نبوي عمل کرده باشم و هم به توصيه پزشکم در آمريکا؛ تا اينكه سرانجام با موسسه انجمن حجامت ايران آشنا شدم. البته بماند که اين تلاش حدود 2 هفته به طول انجاميد!! براي مثال وزارت بهداشت با آن همه بزرگي! حتي نمي‌توانست يک راهنمايي کوچک انجام دهد و يا نمي‌خواست.

به هر حال پس از مراجعه به اين انجمن، با کمال تاسف انجمن اعلام کرد از آنجا که وزارت بهداشت حاضر به هيچ گونه همکاري با اين انجمن نيست و اعلام نموده هيچ گونه نظارتي برحجامت‌هاي انجام شده از سوي پزشکان انجام نمي‌دهد و هيچ پزشکي را نيز تاييد نمي‌كند، اين انجمن نيز نمي‌تواند کمکي براي معرفي پزشک بنمايد.

به هر حال پس از بازگشت، تنها به اين مطلب فکر مي‌کردم که اگر در يک کنفرانس خارجي درباره حجامت مطلبي گفته شود، چه مطالبي است که در ايران در تاييد آن گفته مي‌شود اما متاسفانه فرموده پيامبر را در مورد حجامت حتي ما مسلمانان به سخره مي گيريم و مگر نه آنکه هيچ کلامي از ايشان لغو و بيهوده نبوده است؟
اميدوارم وزارت بهداشت پاسخي نه به من که به ايرانياني که در کشور هستند، داشته باشد.