قرارداد گازی 2 میلیارد یورویی ایران و چین

قرارداد 2 میلیارد و 629 میلیون یورویی طرح تولید گاز مایع ال ان جی با یک کنسرسیوم چینى در مراسمى با مدیرعامل شرکت ملى نفت ایران امضا شد.

به گزارش شبکه خبر، این قرارداد که على خیراندیش، مدیرعامل شرکت ایران ال ان جى و مدیر کنسرسیوم چینى امضا کردند در 36 ماه اجرا مى شود.

ظرفیت تولید سالانه ” ال ان جى ” این طرح سالانه 10 و نیم میلیون تن خواهد بود.

با قیمت نفت 40 دلارى درآمد سالانه این طرح حدود 5 میلیارد دلار و با بشکه نفت 70 دلارى سالانه 8 میلیارد دلار برآورد مى شود.

براساس این قرارداد ، ساخت خطوط تولید 3 و 4 مایع سازى گاز در فاز 12 و یکى دیگر از فازهاى میدان گازى پارس جنوبى به شرکت چینى واگذار می شود.

قرار است تا 3 ماه آینده یک شرکت اروپایى نیز به این کنسرسیوم چینى بپیوندد.